تابلوی فشار متوسط کشویی

تابلوهای فشار متوسط کشویی شامل موارد ذیل می باشد:

  1. تابلوی کشویی

در این تیپ تابلوها از کلیدها یا کنتاکتورهای کشویی استفاده می گردد و با سطح ولتاژ 6، 11 و 20 کیلوولت ساخته می شوند. این تابلوها از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار می باشند.

تابلوی برق فشار متوسط کشویی

در دست ساختمان

                                                                                                                     برگشت به تابلو برق