تابلوی فشار ضعیف کشویی

تابلوهای فشار ضعیف کشویی شامل موارد ذیل می باشد:

این تیپ تابلوها عموما برای کنترل موتور MCC استفاده می شوند با توجه به قابلیت اطمینان این تابلوها در صنایع کاربرد بسیار زیادی دارند.

تابلو برق کشویی فشارضعیف

در دست ساختمان

                                                                                                                     برگشت به تابلو برق