تابلوی فشار ضعیف ثابت

تابلوهای فشار ضعیف ثابت شامل موارد ذیل می باشد:

      1. تابلوی ایستاده Power Center

تابلو برق فیکس فشارضعیف پاورسنتر

 

2. تابلوی ایستاده کنترل موتور Motor Control

تابلو برق فیکس فشارضعیف MCC

 

3. تابلوی روشنایی Lighting

تابلو برق روشنایی

4. تابلوی دیواری Wall mount

تابلو برق دیواری

در دست ساختمان

                                                                                                                     برگشت به تابلو برق