تابلوهای کنترل و حفاظت

تابلوهای کنترل و حفاظت شامل موارد ذیل می باشد:

 

1.تابلوی حفاظت پست برق

تابلوی حفاظت و کنترل پست

2. تابلوی PLC

تابلوی کنترل و PLC

3. تابلوی میز کنترل DESK

میز کنترل پیانویی

4. تابلوی میمیک MIMIC

تابلوی مانیتورینگ میمیک

5. تابلوی کنترل محلی LCS

تابلوی کنترل محلی باکس کنترل

در دست ساختمان

                                                                                                                     برگشت به تابلو برق