پست کامپکت

پست های کامپکت شامل موارد ذیل می باشد:

 1. پست کامپکت AIS ثابت
  1. این پست ها شامل تابلوی فشار متوسط کامپکت، ترانسفورماتور قدرت خشک و تابلوی فشار ضعیف فیکس می باشد که در داخل یک کانتینر فلزی قرار می گیرد و به علت کم جا بودن مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

  پست کامپکت هوایی فیکس

 2. پست کامپکت AIS سیار (موبایل)
  1. این پست ها نیز همانند پست کامپکت ثابت شامل تابلوی فشار متوسط کامپکت، ترانسفورماتور قدرت خشک و تابلوی فشار ضعیف فیکس می باشد که در داخل یک کانتینر فلزی چرخ دار قرار می گیرد این نوع پست ها برای صنایع نظامی و ستاد بحران مناطق شهری کاربرد دارد و در شرایط اضطراری سریع جابجا و نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

  پست کامپکت هوایی موبایل

 • پست کامپکت GIS 
  1. پست های GIS بجای سویچ یاردهای قدیم استفاده می گردد به علت کم جا بودن در داخل شهرهای بزرگ و در پلنت های صنعتی با آلودگی بالا کاربرد دارد.

پست کامپکت گازی

در دست ساختمان

                                                                                                                     برگشت به تابلو برق