ما کجا ایستاده ایم

این صفحه مربوط به برندینگ در صنعت برق می باشد، شرکت های شاخصی که صنعت برق را از دیروز تا به امروز به دوش کشیده اند و باعث توسعه این صنعت مادر شده اند بدیهی است که صنعت برق توسعه دهنده بقیه صنایع بوده و بعنوان پیش کشنده سایر صنایع می باشد و …

SIEMENS

ABB

SCHNEIDER ELECTRIC

GENERAL ELECTRIC